[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 175


 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณดภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สป.1 เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ และนายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.เขต นายไสว ภู่ทับทิม ผอ.กลุ่มนิเทศ นางนฤมล เนื่องช้าง ศน. และนางวัชรินทร์ นุช นาคา ี้ข้าราชการบำนาญ อดีตศน.เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รองผอ.เขต ข้าราชการบำนาญ (อดีตรองผอ.เขต และศึกษานิเทศก์) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรของสพป.สมุทรปราการ เขต 1 การดำเนินการประชุมประกอบด้วย การนำเสนอ การปฏิบัติการกลุ่มย่อย การระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการดำเนินการเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดของเครื่องมือการติดตามฯ การร่วมกันวางแผนกำหนดระยะเวลาในการออกติดตามตรวจสอบ พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

  

 

  

  

  

  

  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เชิญชวนทุกๆท่านเข้าวัดทำบุญ สืบทอดประเพณีอันงดงามของไทยในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ 14 / ก.ค. / 2559
      การประชุมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 14 / ก.ค. / 2559
      พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 / ก.ค. / 2558
      ประชุม BBL 7 / ก.ค. / 2558
      โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 7 / ก.ค. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
โรงเรียนวัดคันลัด
หมู่ที่ 9 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130